دورۀ شاگردسازی

دورۀ شاگرد‌سازی - ۷۶

Episode Summary

شاگرد مسیح، با استفاده از کتاب‌مقدس دعا می‌کند.‏

Episode Notes

شاگرد مسیح، با استفاده از کتاب‌مقدس دعا می‌کند.‏