دورۀ شاگردسازی

دورۀ شاگرد‌سازی - ۷۷

Episode Summary

شاگرد مسیح، عیسی مسیح را خداوند زندگی‌اش می‌داند.‏

Episode Notes

شاگرد مسیح، عیسی مسیح را خداوند زندگی‌اش می‌داند.‏