دورۀ شاگردسازی

دورۀ شاگرد‌سازی - ۷۸

Episode Summary

شاگرد مسیح، مشغول انجام اهداف کلیسا است.‏

Episode Notes

شاگرد مسیح، مشغول انجام اهداف کلیسا است.‏