دورۀ شاگردسازی

دورۀ شاگرد‌سازی - ۱۱۷

Episode Summary

شاگرد مسیح، ویژگی فروتنی را در خود رشد می‌دهد.‏

Episode Notes

شاگرد مسیح، ویژگی فروتنی را در خود رشد می‌دهد.‏