دورۀ شاگردسازی

دورۀ شاگرد‌سازی - ۲۷۳

Episode Summary

شاگرد مسیح، حقایق موجود در رومیان ۲: ۱ تا ۱۶ را کشف کرده و با دیگران در‌میان می‌گذارد.‏

Episode Notes

شاگرد مسیح، حقایق موجود در رومیان ۲: ۱ تا ۱۶ را کشف کرده و با دیگران در‌میان می‌گذارد.‏