دورۀ شاگردسازی

دورۀ شاگرد‌سازی - ۳۰۸

Episode Summary

شاگرد مسیح، حقایق موجود در رومیان ۵: ۱۲ تا ۲۱ را کشف کرده و با دیگران در‌میان می‌گذارد.‏

Episode Notes

شاگرد مسیح، حقایق موجود در رومیان ۵: ۱۲ تا ۲۱ را کشف کرده و با دیگران در‌میان می‌گذارد.‏