دورۀ شاگردسازی

دورۀ شاگرد‌سازی - ۳۱۲

Episode Summary

شاگرد مسیح، با مطالعۀ کتاب‌ جامعه درعهد عتیق با منشأ و قسمت‌های مختلف آن آشنا می‌شود (قسمت اول).‏

Episode Notes

شاگرد مسیح، با مطالعۀ کتاب‌ جامعه درعهد عتیق با منشأ و قسمت‌های مختلف آن آشنا می‌شود (قسمت اول).‏