دورۀ شاگردسازی

دورۀ شاگرد‌سازی - ۳۱۳

Episode Summary

شاگرد مسیح، حقایق موجود در رومیان ۶: ۱ تا ۱۱ را کشف کرده و با دیگران در‌میان می‌گذارد.‏

Episode Notes

شاگرد مسیح، حقایق موجود در رومیان ۶: ۱ تا ۱۱ را کشف کرده و با دیگران در‌میان می‌گذارد.‏