دورۀ شاگردسازی

دورۀ شاگرد‌سازی - ۳۱۴

Episode Summary

شاگرد مسیح، با مطالعۀ رسالۀ افسسیان در عهد جدید با منشأ و قسمت‌های مختلف آن آشنا می‌شود.‏

Episode Notes

شاگرد مسیح، با مطالعۀ رسالۀ افسسیان در عهد جدید با منشأ و قسمت‌های مختلف آن آشنا می‌شود.‏